عکس از سد زاینده رود :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
عکس از سد زاینده رود :: ۱۳۸٥/٩/٢۱
۱۳٩۳/۱/۱٦ :: ۱۳٩۳/۱/۱٦